ستاد تکریم ارباب رجوع
ستاد تکریم ارباب رجوع

 

زیرمجموعه های شهردار در ستاد تکریم 1-

(گروه مشاورین - تمامی معاونین - حوزه شهردار-اداره حقوقی-اداره ارزیابی عملکردبازرسی و پاسخگوئئ به شکایات- حراست- اداره روابط عمومی - مناطق-ستاد و دبیرستاد تکریم ارباب رجوع)
اهم وظایف واحدهای تحت امر شهرداری:
1-1 تنظیم برنامه های ملاقات مقامات داخلی و خارجی وراهنمایی مراجعین و ترتیب ملاقات آنها .
1-2 ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص (حقیقی و حقوقی) و موسسات و دستگاههای ذیربط متقاضی وواحدهای داخلی شهرداری و سازمانهای وابسته شهرداری و پیگیری آنها طبق دستور شهردار.
1-3 بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهارنظرحقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و عنداللزوم حک و اصلاح آن و گزارش به شهردار.
1-4 پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور.
1-5 کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری ،مناطق ، سازمانها و موسسات تابعه و تهیه گزارشات مورد لزوم به شهردار.
1-6 نظارت برحسن انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو، پوستر ، پرچم ، پلاکارد و آگهی درخصوص فعالیتهای جاری ، برحسب ضوابط اعلام شده .
1-7 برنامه ریزی برای ارتباط مؤثر و مستمرمجموعه مدیران شهرداری با اقشارمختلف و با رویکردهای متفاوت مدیریت شهری.
1-8 رسیدگی و پیگیری شکایات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی .
1-9 اهم وظایف مناطق : انجام کلیه امور و نظارت بر تمامی فعالیتها که در چارچوب وظایف شهرداری در مناطق انجام میشود با هماهنگی با معاونتهای ذیربط
1-10 اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشوران و ......
1-11 لکه گیری آسفالت معابر محدوده منطقه و تعمیر و مرمت پلها ، جداول ، رفوژها ، پیاده روسازی

سایر وظایف مربوطه :

اهم وظایف ستاد و دبیرستاد تکریم :
به موجب تشکیل ستاد تکریم ارباب رجوع : شهرداری به عنوان تشکیلات پیشتاز در خدمت رسانی و جلب رضایت شهروندان موظف می گردد تکریم ارباب رجوع را براساس مفاد دستور العمل های آن و با درنظرگرفتن شرایط، مقتضیات، امکانات و توانمندی های مالی و انسانی در کلیه واحدهای ستادی و اجرایی و سازمان های تابعه خود اعمال نماید.
اعضای ستاد تکریم ارباب رجوع شهرداری رامهرمز : نماینده های شورای اسلامی شهردر ستاد تکریم رییس حوزه شهردار - تمامی معاونین و مشاورین شهردار – مدیران مناطق و سازمانها و مدیر دفتر شهردار- مدیر اداری و رفاه – روابط عمومی – حراست -آمار و فناوری اطلاعات - امور مالی و دبیر ستاد تکریم و سایر مدیران ستادی و اجرایی .
محورهای ستاد تکریم ارباب رجوع به شرح زیر می باشد:
شفاف سازی و مستندسازی نحوه ارائه خدمات و اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع - تدوین منشور اخلاق سازمانی در ارتباط با مردم - بهبود و اصلاح روش های ارائه خدمات - نظارت بر حسن رفتار و کارکرد کارکنان.
تدوین واعمال نظام آموزش ، تشویق و تنبیه کارکنان.
انجام نظرسنجی از شهروندان درارتباط با نحوه دریافت خدمات .2-زیرمجموعه های معاونت اداری و مالی در ستاد تکریم

(مدیریت امور مالی – مدیریت درآمد و املاک – مدیریت امور اداری و رفاهی – واحدهای اداری مالی مستقردر مناطق)
اهم وظایف :
2-1تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات رؤسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنان .
2-2 نظارت برعملیات حسابرسی داخلی و امور مجامع .
2-3 نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداریها
2-4 برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها درشهرداری وشناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با درآمد.
2-5 اقدام برای تفکیک اراضی اختصاصی شهرداری یا اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط شهرداری- اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد.
2-6 نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها .

3-زیرمجموعه های معاونت برنامه ریزی و توسعه در ستاد تکریم (مدیرآماروفناوری اطلاعات -مدیرآموزش و تشکیلات وبهبودروشها – مدیرمطالعات و پژوهش –مدیربرنامه و بودجه – مدیرپیگیری مصوبات شوراوتحلیل بررسی لوایح ارسالی –واحدهای برنامه ریزی مستقر در مناطق)

اهم وظایف :
3-1 طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری اعم از اداری ، مالی ، اجرایی ، خدماتی ، عمرانی ، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت .
3-2 اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحدهای تابعه همچنین پویایی شهرداری و سازمانهای وابسته و اصلاح فرآیندهای موجود.
3-3 ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیز مجموعه آن .

4-زیرمجموعه های معاونت عمرانی و شهرسازی وکمیسیون ماده 100در ستاد تکریم

( مدیریت امورشهرسازی و معماری –مدیریت امور فنی و عمرانی – سازمان نوسازی و بهسازی – سازمان عمران شهری – واحدهای فنی و عمرانی وشهرسازی مستقردرمناطق)

اهم وظایف :
4-1 بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی بمنظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر .
4-2 نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت سازهای شهری
4-3 رسیدگی به امور مربوط به مهنسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری .
4-4 بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای تابعه شهرداری.
4-5 برنامه ریزی و نظارت بمنظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی.
4-6 برنامه ریزی بمنظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده 100
4-7 نظارت و کنترل بر روند تهیه طرحهای راهبردی ، طراحی شهری ، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق
4-8 انجام هماهنگی مسائل شهرسازی و ضوابط ساختمان
4-9 نظارت بر چگونگی اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعملهای شهرسازی در مناطق
4-10 نظارت کلی و تیجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی
4-11 بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی بمنظور پیش بینی در برنامه های عمرانی
4-12 سازمان نوسازی و بهسازی ( احیائ بافت قدیم و اجرای پروژهای عمرانی )
4-13 سازمان عمران ( اقدام در زمینه عمران و آبادانی شهری از قبیل احداث خیابانها و جاده های کمربندی و احداث جاده های بین شهری ، احداث زیرگذر و روکش آسفالت و .....)

- تهیه طراحی و پیاده سازی نظام چامع آموزشی برای مدیران و کارکنان شهرداری
- انجام برنامه های پژوهشی و نهادینه سازی ارتباط با مراکز تحقیقاتی
- ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با بزنامه ریزی
- نظارت و اجرای برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهای ذیربط و ارزیابی عملکرد برنامه ها
- تهیه بودجه، اصلاح، متمم بودجه و تفریغ بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب

5-زیرمجموعه های معاونت فرهنگی و اجتماعی در ستاد تکریم

(مشاوران و مسئول دفتر- مدیرفرهنگی و هنری – مدیراجتماعی – مدیرگردشگری و بافت تاریخی – مدیرتربیت بدنی و اوقات فراغت – واحدهای فرهنگی اجتماعی مستفردرمناطق)
اهم وظایف :
5-1 انجام اقدامات لازم در جهت اداره بهینه اماکن فرهنگی ، ورزشی ، مذهبی و آموزشی همچون فرهنگسرا ، کتابخانه ها ، خانه های فرهنگی ، سینما و.....
5-2 توانمند سازی و ترغیب جوانان و نوجوانان درعرصه مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی.
5-3 انجام مکاتبات بمنظور تامین فضاهای فرهنگی و اجتماعی و هنری و جلب حمایتها ، کمک ، تسهیلات و مشارکت بخش دولتی و غیردولتی بمنظور توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی و غیره.....
5-4 برنامه ریزی و نظارت در طرحهای مناسب گردشگری برای ایجاد و ساماندهی فضاهای مناسب گردشگری .

6- زیرمجموعه های معاونت امور شهر در ستاد تکریم
(کارشناس مسئول امور شهری – گروه کارشناسان امور شهر- اداره خدمات شهری – تاسسیات شهری واحدهای خدماتی مستقر در مناطق – سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی – سازمان خدمات موتوری– سازمان آرامستانها – سازمان اتوبوسرانی – سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی – سازمان پارکها وفضای سبز )

6-1 سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری .
6-2 برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز .
6-3 نظارت برحسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوطه ازنظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها .
6-4 نظارت برحسن انتظام امور انهار و مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی از آنها .
6-5 زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری در جهت نیل به بافت مطلوب شهری
6-6 تهیه طرحهای آذین بندی و چراغانی در ارتباط با برگزاری اعیاد و جشن های مذهبی و میهمانی و نظارت در حسن اجرای آنها توسط مناطق و واحدهای اجرایی مربوطه .
6-7 تدوین ضوابط واگذاری رفت و روب و سایر خمات شهری به پیمانکاران و نظارت برحسن اجرای آنها.
6-8 برنامه ریزی و نظارت برحسن امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد و برقراری سیستم خاص جمع آوری و امحا زباله و نخاله های ساختمانی و سایر ضایعات شهری.
6-9 نظارت برحسن انجام امور وظایف شهرداری مرتبط با بند ذیل ماده 55 قانون شهرداریها.
6-10 راه اندازی کشتارگاه دام و نظارت لازم برآن .
6-11 ارائه طرحهای لازم در زمینه فضاسازی مناسب جهت معابر و پارکها و وسائط نقلیه و اماکن عمومی متعلق به شهرداری و شیوه های جدید و متنوع تبلیغات عمومی
6-12 بررسی و صدور مجوز نصب تابلو در گوشه و کنار شهر سردرب اماکن عمومی و تجاری با توجه به آیین نامه های مربوطه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای خاص در این زمینه
6-13 طراحی پلاکهای املاک و تابلوهای نامگذاری معابر و پانلهای نصب آگهی تبلیغاتی جهت نما در بزرگراه ها و سرپناه ایستگاههای اتوبوس ، تاکسی و غیره.......
6-14 نظارت برگردش کار و تشکیل مرتب ستادهای رفع سدمعبرو برفروبی و پیشگیری ازخطرسیل و امثالهم و پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات ستادهای مذکور ازطرف واحدهای اجرایی شهرو مناطق شهرداری
6-15 برنامه ریزی در جهت تهیه آیین نامه و تشکیل مدیریت بحران و پیشگیری و مقابله با حوادث شهری
6-16 هماهنگی با سایر ادارات و سازمانهای ذیربط در امور حوادث غیرمترقبه
6-17 انجام لکه گیری آسفالت معابر با هماهنگی واحد فنی عمرانی و شهرسازی
6-18 رسیدگی و پیگیری به شکایات مردمی و سازمانها و پیگیری گزارشات ارتباط مردمی 137 شهرداری در ارتباط با وظایف و ارسال پاسخ مناسب
6-19 همکاری لازم درجهت ساماندهی غرفه های فروش میوه ، گل و نهال ، ماهی گلی وکیوسکهای مطبوعاتی و تنقلات
سازمانهای تحت نظارت معاونت امور شهر:
6-20سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ( اطفائ حریق و امداد و نجات )
6-21 سازمان خدمات موتوری ( تامین ماشین ٱلات خدمات شهری شهرداری و مناطق )
6-22 سازمان آرامستانها ( انجام کلیه خدمات مربوط به امور متوفیان و نگهداری آرامستانها )
6-23 سازمان اتوبوسرانی ( حمل و نقل و جابجایی مسافر در سطح شهر و تامین و احداث سایه بان و جایگاه مسافر)
6-24 سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی ( نظارت بر عملکرد تاکسیهای سطح شهر دررعایت قوانین و مقررات ابلاغی از سوی وزارت کشور)
6-25 سازمان پارکها و فضای سبز ( ایجاد فضای آرامش و مناسب زندگی برای مردم با اقداماتی از قبیل کاشت درخت ، ایجاد فضای سبز ، کاشت گلهای فصلی و.....)
6-26 جلوگیری از هرگونه سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم ، تکدی گری و جمع آوری آنها
6-27 مشارکت در تهیه کلیه طرحهای مرتبط با محیط شهری با دیگر ادارات و سازمانهای ذیربط.