مراسم تشییع و خاکسپاری استاد فرهیخته شادروان دکتر آرش خیرالهی
مراسم تشییع و خاکسپاری استاد فرهیخته شادروان دکتر آرش خیرالهی

مراسم تشییع و خاکسپاری استاد فرهیخته شادروان دکتر آرش خیرالهی