حضورشهرداری رامهرمزدرنمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری -کیش
حضورشهرداری رامهرمزدرنمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری -کیش

بازدید قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به اتفاق مدیرکل های سازمان مربوطه از غرفه و فرصت های سرملیه گذاری شهرداری رامهرمز و قبول پرداخت 3 میلیارد تومان جهت تکمیل استخرسرپوشیده شهرداری رامهرمز.